background image

Reisvoorwaarden

v.a. p.p.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Artikel 1: Aanmelding en betaling

1.Aanmelding vindt plaats door ondertekening van een aanmeldingsformulier of telefonische reservering. Indien de aanmelding ten behoeve van andere deelnemers geschied dan is de aanmelder voor alle door hem aangemelde deelnemers aansprakelijk. Aanmelding van minderjarigen dient te geschieden door ouder of voogd.
2. Na ontvangst van de bevestiging, tevens factuur, kan de reissom geheel worden voldaan of kan een aanbetaling worden gedaan van 35% van de reissom, vermeerderd met eventuele verzekeringspremies. Het resterende bedrag moet 6 weken voor aanvang van de reis in het bezit zijn van de reisorganisatie. Bij niet tijdige betaling zijn we gerechtigd de geboekte reis te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd.
De annuleringsbepalingen zin dan van toepassing.
3. Bij boekingen binnen 6 weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien u bij ons een reis boekt binnen 2 weken voor aanvang dient u het bedrag met spoed per internetbankieren te voldoen.
4. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen zullen de buitengerechtelijke incassokosten en de rente voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 2: Reissom, reisduur en reisprogramma

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen in het reisprogramma vermeld.
2. De reissom is exclusief vlucht (tenzij anders vermeld), luchthavenbelastingen voor autohuur, luchthavenbelastingen, brandstof- en alle andere toeslag(en) en €20,- administratiekosten per boeking.
3. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals bij de reisorganisator bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma.
4. De reisduur is vermeld in het aantal overnachtingen.

Artikel 3: Verzekeringen, paspoort, visa en inentingen

1. Er is geen  reis- en bagageverzekering en/of annuleringsverzekering inbegrepen in de door de reisorganisator gepubliceerde reissommen.  De reisorganisatie kan u van advies dienen voor het afsluiten van deze verzekeringen.
2. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de voor de bestemming benodigde documenten zoals paspoort, visa en bewijzen van inentingen. Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 4: Reisbescheiden en wijzigingen

1. De benodigde reisbescheiden kunnen in de regel niet eerder dan tussen 10 en 5 dagen voor het vertrek in het bezit van de deelnemer komen
2. Indien de reis binnen 2 weken voor vertrek wordt geboekt (en bijvoorbeeld reisbescheiden daardoor per Expresverzending verstuurd moeten worden of op de luchthaven moeten worden klaargelegd) dient de opdrachtgever hiervoor €15,- per boeking extra te betalen.
3. Op verzoek kunnen mogelijke wijzigingen in de boeking worden aangebracht, waarvoor naast de eventuele meerprijs €27,- per persoon in rekening wordt gebracht. Indien een gehele nieuwe reis geboekt wordt en de oude komt te vervallen worden de annuleringsbepalingen van toepassing.

Artikel 5: Annuleringen

Annuleringen dienen eerst telefonisch en dan aangetekend schriftelijk aan Time4Golf gemeld te worden. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren, kan alleen door de hoofd-boeker gebeuren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
Bij annulering zijn voor iedere reiziger naast de verschuldigde administratiekosten en eventueel betaalde premie- en poliskosten de volgende bedragen per persoon  verschuldigd:

  • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling (15% van de reissom met een minimum van € 75,-)
  • Bij annulering tussen de 56e en 42e dag voor vertrek 30% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Let op: voor vliegtickets die in combinatie zijn geboekt met een individueel landarrangement of los via ons zoek & boek systeem gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% van de ticketkosten vanaf het moment van boeken. De annuleringsvoorwaarden kunt u opvragen bij één van onze reisadviseurs.

Om misverstanden te voorkomen dient het annuleren van de reisovereenkomst per aangetekend schrijven of per fax voorzien van handtekening te geschieden!

Nota bene: heeft u een annuleringsverzekering afgesloten en een geldige annuleringsreden, dan vergoedt de verzekering u de door Time4golf in rekening gebrachte kosten.
Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunt u de boven genoemde kosten volgens de voorwaarden bij de verzekeringsmaatschappij eventueel verhalen. Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, bijvoorbeeld cruises, lijndienstreizen, reizen inclusief chartervlucht en rondreizen kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden.
Lid A: Het annuleren van de reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
Lid B: Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt en het bij de nieuwe groepsgrootte corresponderende type accommodatie beschikbaar is, blijven de respectievelijke reisovereenkomsten in stand. Het bepaalde in sub C is dan van toepassing.
Lid C: De in sub B bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor een resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
Lid D: Indien de overblijvende reizigers een nieuwe reisovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en deze accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men).

Artikel 6: Doorgaan van de reis en reiswijzigingen

1. Time4Golf behoudt het recht voor een reis te annuleren wegens onvoldoende deelname. We verplichten ons dan tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reissom zonder recht op schadevergoeding.
2.  Indien door overmacht een reis niet door kan gaan verplichten wij ons tot kennisgeving aan de deelnemer en tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reissom zonder recht op schadevergoeding.
3. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn, zulks ter onzer beoordeling, in vertrekdata, vertrektijden of accommodatie, verplichten wij ons tot tijdige kennisgeving aan de deelnemer. Bij wijziging van accommodatie verplichten wij ons tot het aanbieden van een gelijkwaardige of betere accommodatie zonder verhoging van de reissom.
4. Bij wijziging en/of vertraging in het vluchtschema van de geboekte reis ten gevolge van technische problemen, stakingen en/of weersomstandigheden zijn de internationale vervoersvoorwaarden voor vliegreizen volgens de Conventie van Warschau van toepassing.

Artikel 7: Accommodatie
1. De kamers of appartementen dienen, tenzij door accommodatie houder anders vermeld, ‘s ochtends tussen 10:00 en 12.00 uur te worden verlaten, ongeacht eventueel het tijdstip van de geplande retourvlucht.
2. Wij kunnen aan hotels uw preferentie voor een bepaalde kamer doorgeven. Uw voorkeur blijft echter een preferentie en kan nooit door ons gegarandeerd worden. Dit geldt niet voor boekingen waar een supplement betaald is voor een bepaalde kamer.

Artikel 8: Greenfees en starttijden
1. Het niet kunnen spelen op golfbanen wegens toernooien, weersomstandigheden of werkzaamheden aan de baan kan ons nooit worden toegerekend.
2. Wij raden u aan om van tevoren starttijden te reserveren. Wij doen dit graag kosteloos voor u. Bij boeking kunt u de gewenste starttijden  aan ons doorgeven. Wij zullen er alles aan doen om tegemoet te komen aan uw wensen. De starttijden zijn echter afhankelijk van de beschikbaarheid. Starttijden die binnen de marge van 8.00 uur en 14:00 uur vallen worden door ons dan ook als acceptabel  beschouwd en kunnen derhalve niet kosteloos gewijzigd worden.
Indien u van tevoren door ons geen starttijden laat reserveren kunt u ons niet aansprakelijk stellen in geval u ter plekke geen starttijden heeft kunnen krijgen in verband met grote drukte, toernooien of het gesloten zijn van de baan.

Artikel 9: Uitsluiting en aansprakelijkheid
1. Indien blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische klachten afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig gemaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2.  Het is ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.

Artikel 10: Klachten
De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst die op de plaats van bestemming door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in een andere passende vorm mee te delen aan de plaatselijke vertegenwoordiging van Time4golf, aan Time4golf zelf of aan de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond naar passende oplossingen zal streven. Als indiening van de klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van plaatselijke vertegenwoordiging, dient de klager onverwijld contact op te nemen met Time4Golf.
Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Time4Golf. Heeft de reis geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum. Klachten die niet ter plaatse gemeld zijn kunnen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 11: Algemeen voorbehoud
1. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma en de prijsbijlage binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute indien hiertoe naar ons oordeel  gegronde redenen bestaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of afwijkingen in afbeeldingen die in onze brochure, circulaires of advertenties  voorkomen.
2. De informatie in de brochure en op het internet is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Doordat onze brochure geruime tijd voor het verschijnen in druk is gegeven kan het voorkomen da bepaalde gegevens ondertussen gewijzigd zijn, dit geldt ook voor koerswijzigingen. Ook kan het gebeuren dat bepaalde diensten en faciliteiten in het voor- en naseizoen niet open zijn cq. niet werken. Time4golf heeft hierop helaas geen invloed.
De uitgebreide Algemene Reisvoorwaarden van Time4Golf zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 34335555. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. Time4Golf verstrekt geen gegevens aan derden, waarmee uw privacy in geding komt.

 

Klik op de foto's om te vergroten.

Periode

Van (dd/mm/jjjj) Tot (dd/mm/jjjj)

Persoonlijke gegevens

Deelnemers 1 2 3 4 5
Geslacht M V M V M V M V M V
Voorletters
1ste voornaam
Achternaam
Geboortedatum -- -- -- -- --
Handicap*

Belangrijk: Geen roepnaam gebruiken; alle namen dienen exact overeen te komen met de gegevens in het paspoort.

Kamer(s)

SoortDelen met (vul a.u.b. de deelnemernummers in)

Greenfees

Gewenst aantal greenfees

Voorkeuren golfbanen

Golfbaan (naam)datum (dd/mm/jjjj)starttijd (uu:mm)

Adresgegevens

Straatnaam + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoon privé
Telefoon mobiel
E-mailadres
Home course

Huurauto

Naam van hoofdbestuurder(s)?
(1 persoon per auto)
Categorie
All Inclusive verzekering huurauto gewenst? ja

Verzekeringen

Reisverzekering gewenst?
Premie reisverzekering is € 1.80 per persoon per dag
met € 4,50 poliskosten per boeking, combinatie B zonder eigen risico
ja
Annuleringsverzekering gewenst?*
(5,5% van de reissom excl. 7,5% assurentiebelasting en € 3,50 poliskosten)
ja

Opmerkingen

De prijs per persoon is onderhevig aan prijswijzing door eventuele inbegrepen early booking discount. U ontvangt van Time4golf een prijsopgave n.a.v. uw ingevulde wensen.

Ik ga akkoord met de reisvoorwaarden van Time4Golf.

Ik meld mij graag aan voor de nieuwsbrief.

reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *