background image

Reisvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Artikel 1: Aanmelding en betaling

1.Aanmelding vindt plaats door ondertekening van een aanmeldingsformulier of telefonische reservering. Indien de aanmelding ten behoeve van andere deelnemers geschiedt dan is de aanmelder voor alle door hem aangemelde deelnemers aansprakelijk. Aanmelding van minderjarigen dient te geschieden door ouder of voogd.

2. Na ontvangst van de bevestiging tevens factuur, kan de reissom geheel worden voldaan. In ieder geval dient er een aanbetaling te worden gedaan van 10% van de reissom met een minimum van €100,- vermeerderd met eventuele verzekeringspremies en het bedrag van de eventuele ticket(s). Het resterende bedrag moet 3 weken voor aanvang van de reis in het bezit zijn van de reisorganisatie. Bij niet tijdige betaling zijn we gerechtigd de geboekte reis te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. De annuleringsbepalingen zijn dan van toepassing.

3. Bij boekingen binnen 3 weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen zullen de buitengerechtelijke incassokosten en de rente voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 2: Reissom, reisduur en reisprogramma

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen die in het reisprogramma zijn vermeld.

2. De reissom is exclusief vlucht per persoon op basis van een gedeelde twee persoonskamer, tenzij anders is vermeld zoals bij een aantal toernooien. Bovendien is er €25,- administratiekosten per boeking van toepassing.

3. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals bij de reisorganisator bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma

4. De reisduur is vermeld in het aantal overnachtingen.

Artikel 3: Verzekeringen, paspoort, visa en inentingen

1. Er is geen reis- en bagageverzekering en/of annuleringsverzekering inbegrepen in de door de reisorganisator gepubliceerde reissommen. Indien gewenst kan Time4golf een reis- en bagageverzekering en/of annuleringsverzekering voor u afsluiten. Time4golf sluit zijn verzekeringen af bij Allianz Global Assistance.

2. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de voor de bestemming benodigde documenten zoals paspoort, visa en bewijzen van inentingen. Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 4: Reisbescheiden en wijzigingen

1. De benodigde reisbescheiden worden uiterlijk een week van te voren aan u toegestuurd via de mail, indien de reissom volledig is voldaan.

2. Op verzoek kunnen mogelijke wijzigingen in de boeking worden aangebracht, waarvoor mogelijke wijzigingskosten in rekening wordt gebracht. Indien een gehele nieuwe reis geboekt wordt en de oude komt te vervallen worden de annuleringsbepalingen van toepassing.

Artikel 5: Annuleringen

Annuleringen dienen eerst telefonisch en dan schriftelijk aan Time4Golf gemeld te worden. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren en kan alleen door de hoofd-boeker gebeuren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Bij annulering zijn voor iedere reiziger naast de verschuldigde administratiekosten en eventueel betaalde premie- en poliskosten de volgende bedragen per persoon verschuldigd:

  • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek de aanbetaling (10% van de reissom met een minimum van € 100,-)
  • Bij annulering tussen de 56e en 42e dag voor vertrek 30% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissomOm misverstanden te voorkomen dient het annuleren van de reisovereenkomst schriftelijk per brief, e-mail of per fax voorzien van een handtekening te geschieden!

Artikel 6: Doorgaan van de reis en reiswijzigingen

1. Time4Golf behoudt het recht voor een reis te annuleren wegens onvoldoende deelname. We verplichten ons dan tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reissom zonder recht op schadevergoeding.

2. Indien door overmacht een reis niet door kan gaan verplichten wij ons tot kennisgeving aan de deelnemer en tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reissom zonder recht op schadevergoeding.

3. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn, zulks ter onzer beoordeling, in vertrekdata, vertrektijden of accommodatie, verplichten wij ons tot tijdige kennisgeving aan de deelnemer. Bij wijziging van accommodatie verplichten wij ons tot het aanbieden van een gelijkwaardige of betere accommodatie zonder verhoging van de reissom.

4. Bij wijziging en/of vertraging in het vluchtschema van de geboekte reis ten gevolge van technische problemen, stakingen en/of weersomstandigheden zijn de internationale vervoersvoorwaarden voor vliegreizen volgens de Conventie van Warschau van toepassing

Artikel 7: Accommodatie

1. De kamers of appartementen dienen, tenzij door accommodatie houder anders vermeld, ‘s ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur te worden verlaten, ongeacht eventueel het tijdstip van de geplande retourvlucht.

2. Wij kunnen aan hotels uw preferentie voor een bepaalde kamer doorgeven. Uw voorkeur blijft echter een preferentie en kan nooit door ons gegarandeerd worden. Dit geldt niet voor boekingen waar een supplement betaald is voor een bepaalde kamer.

Artikel 8: Greenfees en starttijden

1. Het niet kunnen spelen op golfbanen wegens toernooien, weersomstandigheden of werkzaamheden aan de baan kan ons nooit worden toegerekend.

2. Wij raden u aan om van tevoren starttijden te reserveren. Wij doen dit graag kosteloos voor u. Bij boeking kunt u de gewenste starttijden aan ons doorgeven. Wij zullen er alles aan doen om tegemoet te komen aan uw wensen. De starttijden zijn echter afhankelijk van de beschikbaarheid. Starttijden die binnen de marge van 8.00 uur en 14:00 uur vallen worden door ons dan ook als acceptabel beschouwd en kunnen derhalve niet kosteloos gewijzigd worden. Indien u van tevoren door ons geen starttijden laat reserveren kunt u ons niet aansprakelijk stellen in geval u ter plekke geen starttijden heeft kunnen krijgen in verband met grote drukte, toernooien of het gesloten zijn van de baan.

Artikel 9: Uitsluiting en aansprakelijkheid

1. Indien blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische klachten afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig gemaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

2. Het is ons niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.

Artikel 10: Klachten

De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst die op de plaats van bestemming door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in een andere passende vorm mee te delen aan de plaatselijke vertegenwoordiging van Time4golf, aan Time4golf zelf of aan de verstrekker van de betrokken dienst, die terstond naar passende oplossingen zal streven. Als indiening van de klacht niet mogelijk is wegens het ontbreken van plaatselijke vertegenwoordiging, dient de klager onverwijld contact op te nemen met Time4Golf. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Time4Golf. Heeft de reis geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum. Klachten die niet ter plaatse gemeld zijn kunnen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 11: Algemeen voorbehoud

1. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma en de prijsbijlage binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute indien hiertoe naar ons oordeel gegronde redenen bestaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of afwijkingen in afbeeldingen die in onze brochure, circulaires of advertenties voorkomen.

2. De informatie in de brochure en op het internet is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Doordat onze brochure geruime tijd voor het verschijnen in druk is gegeven kan het voorkomen dat bepaalde gegevens ondertussen gewijzigd zijn, dit geldt ook voor koerswijzigingen. Ook kan het gebeuren dat bepaalde diensten en faciliteiten in het voor- en naseizoen niet open zijn cq. niet werken. Time4golf heeft hierop helaas geen invloed. De uitgebreide Algemene Reisvoorwaarden van Time4Golf zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 34335555. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. Time4Golf verstrekt geen gegevens aan derden, waarmee uw privacy in geding komt.